Overige vergoedingen 2023

Per 1 januari 2023 heeft iedere patiënt met een verhoogd risico op voetulcera recht op geneeskundige preventieve voetzorg vanuit de basisverzekering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft dit in juni 2022 bepaald in een verduidelijking van haar standpunt uit 2010. Deze beleidswijziging is inmiddels opgenomen in de reeds bestaande NZa-beleidsregel overige geneeskundige zorg. De geneeskundige preventieve voetzorg wordt door zorgverzekeraars rechtstreeks gecontracteerd bij podotherapeuten, waarbij zij voor een belangrijk deel het werk uitbesteden aan medisch pedicures.

Ingangsdatum

De te leveren geneeskundige preventieve voetzorg valt al vanaf 1-1-2023 onder de basisverzekering. Hiervoor is echter wel een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Patiënten kunnen doorverwezen worden naar de podotherapeut middels een verwijzing op papier of digitaal via bijvoorbeeld Zorgdomein.

Doel

De geneeskundige preventieve voetzorg heeft als doel het aantal voetulcera en amputaties te verminderen, wat onder andere gepaard gaat met een hogere kwaliteit van leven, een betere mobiliteit en een daling van zorgkosten die gepaard gaan met ulcera en amputaties.

Welke doelgroep betreft dit?

Het uitgangspunt voor de preventieve voetzorg is dat iemand een verhoogd risico heeft op het ontstaan van een voetulcus, doordat het gevoel in de voeten kan verminderen (neuropathie) en de doorbloeding kan verslechteren (perifeer arterieel vaatlijden), veelal in combinatie met drukplekken. Er is een veelvoud aan ziektebeelden waarbij bovengenoemde risicofactoren kunnen optreden. Denk hierbij aan onder andere patiënten met nefropathie, perifeer arterieel vaatlijden, ziekte van Parkinson, vormen van Reuma, neuropathische aandoeningen (zoals MS, HMSN, ALS), een oncologische aandoening of een (in)actieve Charchotvoet.